Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante 

Societatea Comerciala VIAPROMO SRL, cu sediul in Brasov, județul Brasov, str. Berzei nr. 26 cod unic de inregistrare 36096589 titulara a licentei de turism nr. 793 / 2019, pentru Agentia de Turism VIAROMANIA, cu sediul in Brasov, str. Berzei nr. 26, reprezentata prin Mirica Georgiana Iulia, in calitate de Manager, denumita in continuare Agentia

si turistul/reprezentantul turistului, 

domnul/doamna .............., domiciliat/domiciliata in ..........., telefon ............... , posesor/posesoare al/a.......... seria/numarul ..........., eliberat/eliberata de............... la data de............. , au convenit la incheierea prezentului contract. 

I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata. 

II. Pretul 
2.1. Pretul contractului este ........ si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Avansul este de.......... lei, iar plata finala se va face pana la data de ............ 

TERMENI SI CONDITII GENERALE 

III. Durata contractului 
3.1. Contractul va intra in vigoare in momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distantă prin telefon sau mijloace electronice. 
3.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia călătorului sub formă de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a călătorului este considerată indeplinită prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesară incheierea in formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului in modalitătile prevazute mai sus, contine informatiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă si ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primită de călator poate sa nu corespundă in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare. 
3.3. Contractul inceteaza de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie inscris in documentele de călătorie. 

IV. Modalităti de plată 
4.1. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singură monedă, in valuta specificată in contract sau in RON la cursul de referintă a BNR din ziua emiterii facturii + marja de curs valutar 2%. 
4.2. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfăsurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de călătorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care călătorul renuntă la pachetul de servicii de călătorie achizitionat cu vouchere de vacantă, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initială, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 7.1. sau ii poate oferii călătorului un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare fată de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitătile aferente, cu plata diferentei de pret. 
4.3. Depasirea termenului de plată determină aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitată. 
4.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agentia de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacantă sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacantă pot fi restituite călătorului de către agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacantă conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă. 
4.5. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacantă va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfăsurare pe teritoriul Romaniei. 
4.6. In cazul in care călătorul doreste sa efectueze plata către agentie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor revenii părtii care initiază plata, respectiv călătorului. 

V. Drepturile si obligatiile Agentiei 
5.1. In cazul modificării uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unitătii de cazare, Agentia are obligatia de a informa călătorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii călătoriei, cu exceptia cazurilor de la pct. 5.5. lit. a), b), c), cand informarea se va face in timp util pentru a permite călătorului sa decidă inceperea călătoriei. 
5.2. In cazul achizitionării unui pachet de servicii de călătorie avand in componentă si asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decat cea inscrisă in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriană este obligată sa asiste călătorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intră sub competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de călătorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul anulării zborului ca urmare a insolvabilitătii, falimentului, lichidării sau incapacitătii de plată a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu bună credintă pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerată de orice răspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natură, cauzate călătorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. 
5.3. In situatia achizitionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce tin de siguranta navigării, numărul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeasi categorie ca cea rezervată initial, caz in care călătorul nu va fi despăgubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabină ca si cel rezervat. Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioară ca si cea rezervată initial (cabina exterioară / balcon in loc de cabină interioară, suită in loc de balcon, etc.), operatie denumită upgrade, caz in care călătorul nu va trebui sa plătească diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei. 5.4. Agentia este raspunzătoare de executarea serviciilor de călătorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indifferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate privind pachetul de servicii de călătorie, indifferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează călătorului; b) cand neindeplinirea obligatiilor se datorează unor cauze de fortă majoră sau unor imprejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntări de ultimă oră sau a neobtinerii vizelor de către toti participantii. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice. c) cand neindeplinirea obligatiilor se datorează unui tert care nu are legatură cu furnizarea serviciilor prevăzute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 
5.5. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax,sms etc), cu 3 zile inainte de data plecării, următoarele informatii: a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un număr de apel de urgentă care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a intermediarului; c) pentru călătoriile minorilor neinsotiti de părinti, informatii care să permită părintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. d) obligaţiile călătorului prevăzute la pct. 6.12, 6.13, 6.14 din prezentul contract. 
5.6. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, in cazul situatiilor de fortă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, în special cu privire la: a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 
5.7. Agenţia informează persoana care transferă contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 6.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. 5.8. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. 
5.9. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenţia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordată este inadecvată. 
5.10. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct. 5.9 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 
5.11. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la pct. 5.10 şi 5.10 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător. 

VI. Drepturile si obligatiile Călătorului 
6.1. In cazul in care călătorul nu poate sa participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilitătii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terta persoană (cesionarul) si Agentia (contractant cedat) urmează a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate si cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodată Agentiei (contractantului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului călătoriei si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări (taxă modificare nume, taxă anulare, etc). In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuată numai dacă transportatorul aerian permite această modificare. 
6.2. Serviciile de călătorie achitate total sau partial cu vouchere de vacantă nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă. 
6.3. In cazul sejururilor de odihnă si/sau de tratament cu locul de desfăsurare in Romania, călătorul are obligatia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18:00 a zilei de intrare si se termină de regulă la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de călătorie (voucher ori pe biletul de odihnă si/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pană cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusivă a călătorului. 
6.4. In cazul in care călătorul a achizitionat un produs de tip croazieră, acesta trebuie sa ajungă in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplăcerile sau chiar pierderea croazierei. 
6.5. Călătorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen rezonabil (comunicat de Agentie) de la primirea instiintării prevazute la pct. 5.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea călătoriei, in cazul in care se aplică clauzele prevazute la artr. 5.5lit. b) si c), hotărarea sa de a opta pentru: a) rezilierea/denuntarea unilaterală a contractului fără plata penalitătilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 
6.6. In cazul in care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări in conditiile pct. 5.1 se consideră că toate modificările au fost acceptate si călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
6.7. In cazul in care călătorul reziliază/denuntă unilateral contractul in temeiul pct. 6.6 sau Agentia anulează călătoria turistică inaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: a) să accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agentie; b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursării diferentei de pret dintre cele două pachete de călătorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; c) să i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului. 
6.8. In toate cazurile mentionate la pct. 6.7, călătorul are dreptul să solicite Agentiei si o www.viaRomania.eu - Contract nr. 051947 din 26.06.2019 Pagina 4 din 9 6.8. In toate cazurile mentionate la pct. 6.7, călătorul are dreptul să solicite Agentiei si o despagubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părtilor sau in baza unei hotărari a instantei de judecată, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin: (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile; (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile; b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale căror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricăror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitătii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la pct. 5.5 lit. b; c) anularea s-a făcut din vina călătorului. 
6.9. Călătorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabilă, este obligat sa despăgubească Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII, cu exceptia cazurilor de fortă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de călătorie contractat. 
6.10. In cazul in care călătorul alege să se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiarv a renuntării ii apartine. Agentia va rezolva cerintele călătorului in limita posibilitătilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre călător. Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denuntarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract si incheierea unui nou contract. 
6.11. Călătorul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
6.12. Călătorul este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de călătorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament, etc), in vederea acordării serviciilor de călătorie. In cazul in care călătorul beneficiază de bilete de odihnă si tratament, este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada plătii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
6.13. Călătorul ia la cunostintă că serviciile pe care le achizitionează, fără ca acestea sa făcă parte din prezentul contract, sunt in strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tării de destinatie, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauză. Clasificarea unitătilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tară in parte, călătorul ia act si este de acord cu aceasta. 
6.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară indeplinirea de către călător a unor formalitati suplimentare (de ex. călătoria impreună cu minori, situatia in care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc), călătorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimă, Agentia recomandă si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. Deasemenea, in cazul călătoriei in anumite destinatii care necesită obtinerea unei vize, Agentia recomandă consultarea site-ului: http://www.mae.ro pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care călătorul nu isi respectă obligatia de a se informa cu privire la formalitătile suplimentare necesare in vederea efectuării obligatia de a se informa cu privire la formalitătile suplimentare necesare in vederea efectuării călătoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia este exonerată de orice raspundere in cazul imposibilitătii efectuării călătoriei. 
6.15. Călătorul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.) 
6.16. In cazul in care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, termenii si conditiile generale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
6.17. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui aliniat. 
6.18. Călătorul are obligatia să respecte locul, data si ora plecării atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de către acesta. 

VII. Renuntări, penalizări, despăgubiri 
7.1. In cazul in care călătorul renuntă din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizări după cum urmează: a) 30% dacă anularea se face cu mai mult de 25 de zile calendaristice inainte de data plecării; b) 100 % dacă anularea se face: - nu se prezintă la program; - intr-un interval mai mic de 25 zile calendaristice inainte de data plecării (ori in ziua plecării); -in cazul in care călătorul nu este lăsat sa treacă una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei; -in cazul in care călătorul nu respectă conditiile generale ale Agentiei, prezintă acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achită integral excursia in termenele stipulate; 
7.2. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplică si in cazul in care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca in călătorie pentru că documentele personale, necesare in vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a părăsi teritorului tării fiind intors de către politia de frontieră din alte motive ce tin de persoana acestuia. 
7.3. In cazul in care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost facută cu, sau si cu vouchere de vacantă, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacantă. Dacă penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacantă, diferenta care depăseste valoarea voucherelor de vacantă se va retine din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. In cazul in care valoarea voucherelor de vacantă este mai mare decat valoarea penalizării, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacantă si nici in numerar in cazul in care călătorul nu doreste un alt serviciu turistic. 
7.4. In cazul in care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezintă in termenul specificat in bonul de comandă sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervările efectuate in beneficiul călătorului, cu retinerea penalizărilor prevăzute la pct.7.1. www.viaRomania.eu - Contract nr. 051947 din 26.06.2019 Pagina 6 din 9 7.5. In cazul in care o ambasada refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
7.6. In cazul in care călătorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai intoarcă in Romania si autoritatile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
7.7. Călătorul trebuie sa depună in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de călătorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luată in considerare. 
7.8. Agentia va acorda despăgubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 6.8. 
7.9. Agentia nu răspunde in situatii de grevă, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargo international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se consideră situatii de fortă majoră si exonerează de răspundere Agentia. 
7.10. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de către Agentie din avansul său pretul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară interventia instantelor de judecată. 

VIII. Reclamatii 
8.1 In cazul in care călătorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). 
8.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de călătorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizării. In cazul in care sesizarea nu este solutionată sau este solutionată partial, calătorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, dupa caz. In cazul in care Călătorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct.8.2 si 8.3 de mai sus, Agentia este exonerată de orice răspundere cu privire la deficientele semnalate. 
Datele de contact ale Agentiei pentru asistenta: 
Telefon: 0368003400 
E-mail: agentie@viaromania.eu 
8.3. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediată; b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Dacă Agenţia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioadă in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabilă călătorului. 
8.4. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri. 
8.5. Călătorul ia act si acceptă interdictia de a face publicitate negativă Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazută in capitolul VIII să fi fost indeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agentiei să solicite instantei despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit. 
8.6. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile făcute in nume personal. 

IX. Asigurari 
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din localitatea Bucuresti, Str. Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, telefon (+40) 21 405 7420, polita de asigurare seria I nr. 52469 din 24.12.2018. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. 

X. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: 
a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz; 
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice. 

XI. Dispozitii finale 
11.1. Prezentul contract a fost incheiat in două exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. 
11.3. Agentia recomandă incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalităti de anulare; călătorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnării contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie si plata avansului pachetului, fiind valabilă de la data incheierii si pană in ziua plecării. 
11.4. Călătorul declară că a fost informat in mod expres de către Agentie, respectiv a luat la cunostintă si este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibilă si afisată in Agentie, cat si pe site-ul Agentiei la https://www.viaromania.com/ , in contextul intrării in vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, călătorul declară in mod expres si este de acord inclusiv că datele sale cu caracter personal sa fie transferate către parteneri din tări terte, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizării obiectului prezentului Contract, respectiv in vederea achizitionării serviciilor turistice mentionate la art. I. 
11.5. Călătorul declară că Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distantă prin telefon sau mijloace electronice, călătorul isi exprimă acordul si luarea la cunostintă cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, in conformitate cu oferta Agentiei. 
11.6. Călătorul declară că Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generală a tării de destinatie, iar călătorul si-a asumat răspunderea de a verifica alertele de călătorie la www.mae.ro/travel-alerts. 
11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generală, iar in situatia in care, in cadrul anexelor, există termeni si conditii specific anumitor servicii de călătorie, respectivele conditii vor prevala fată de clauzele acestui contract. 
11.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabilă vor fi solutionate pe cale judecătorească. www.viaRomania.eu - Contract nr. 051947 din 26.06.2019 Pagina 8 din 9 judecătorească. 
11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, părtile confirmă si acceptă in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clause neuzuale. 

Agentia, 
Agentia de Turism VIAROMANIA 

Turist, 
Contract incheiat electronic 
Plata facturii anexate reprezinta acceptul termenilor si conditiilor din prezentul contract.